تاریخچه کشور استرالیا

این کشوردرجنگ جهانی اول به عنوان حامی بریتانیا جنگید و ارتش مشترک استرالیا و نیوزلندیا به اختصارانزک در نبردگالیپولی در ترکیه امروزی شرکت کرد.
در مجموع بیش ازشصت هزاراسترالیایی درخلال جنگ جهانی اول کشته شدند.
در جنگ جهانی دوم مناطقی از شمال و شرق این کشور توسط ژاپنی‌ها بمباران شد و نیروهای آمریکایی در این کشور پیاده شدند.
اما استرالیا از صدمات این جنگ به کنار ماند.
طی قانونی در سال ۱۹۸۶ استرالیا به طور رسمی دخالت پادشاهی متحده را درامورسیاسی و نظامی این کشور خاتمه داد، استرالیایی‌ها در۶نوامبر۱۹۹۹با رأی اکثریت ۸۲٪ آرا رأی به تحت قیمومیت بودن ملکه دادند تا همچنان ملکه انگلیس برایشان فرماندار کل تعیین کند.
#تاریخچه #استرالیا #جنگ_جهانی #استرالیا_تاریخچه #ویزای_استرالیا
2411