STROMATOLITES OF HAMELIN POOL, SHARK BAY, WA

استرومااتولیت ها به عنوان فسیل زنده شناخته می شود و  آنهایی که در فهرست میراث جهانی شارک بی آمده اند، قدیمی ترین و بزرگترین نوع آنها هستند.  دیدن آنها بسیار جالب است چون مانند این است که در حال نگاه کردن به یک دایناسور زنده هستید.  هنگامی که در مسیر در حال خواندن دفترچه راهنما هستید در امتداد اسکله راه بروید تا بتوانید آنها را بهتر ببینید. این  مسیر حدود 225 کیلومتری (140 مایل) جنوب کارنارون و 300 کیلومتری شمال جرالتون است و یا اگر در حال عبور از سواحل مرجانی هستید، با سی دقیقه رانندگی سی می توانید انها را ببینید. 

888