ویزای شنگن تجاری بلژیک

ازرگان يا تاجری که مايل به سفر به بلژيک می باشد بايد تقاضای خود را شخصا ارائه نمايد.
برای پذيرش، پرونده بايد شامل مدارک زير باشد : الف- فرم درخواست ويزا که طبق توضيحات سفارت و با حروف بزرگ پر شده باشد ، دارای تاريخ و امضا .
فرم مذکور توسط سفارت مجانا در اختيار متقاصيان قرار می گيرد و يا قابل ابتياع بر روی سايت www.
diplomatie.
belgium.
be می باشد.
ب- دو قطعه عکس شناسايی جديد.
اصل ويک عدد فتوکپی از مدارک زير : یک- گذرنامه ملی معتبر، حداقل تا سه ماه پس از انقضا ويزای درخواستی ( کپی از صفحات دوم، سوم و چهارم و نيز صفحات دارای ويزا و مهر).
دو- دعوتنامه ای بنام خود فرد متقاضی ، از سوی شرکت بلژيکی ، برای مدت اقامت مورد نظر که در ان علت ملاقات ، بصورت موجز و مختصر قید شده باشد (+ چنانچه ويزای با ورود بدفعات خواسته شده باشد، توجيه ضرورت اقامت های کوتاه مدت و نیز گواهی دال بر انجام معاملات تجاری که اخیرا با شرکت های بلژيکی صورت گرفته باشد ).
سه- کپی اساسنامه شرکت ايرانی يا کپی ثبت شرکت ها .
چهار- دليل مبنی بر ارتباط فعاليت حرفه ای فرد با سفر مورد نظر.
پنج- دليل مبنی بر تقبل هزينه های فرد متقاضی در طی مدت اقامت توسط شرکت دعوت کننده و يا داشتن امکانات کافی برای پرداخت هزينه ها ( داشتن ارز کافی ، کارت های اعتباری ، نامه تقبل هزینه ها توسط شرکت ایرانی و ارائه مدرکی دال بر اعتبار شرکت مذکور نظیر: گردش مالی، وضعیت حساب بانکی، در صورتیکه هزینه ها توسط شرکت ایرانی تقبل گردد).
شش- دليل مبنی بر رزرو هتل (الزامی است) .
هفت- رزرو بليط هواپيما ، رفت و برگشت .
هشت- دليل مبنی بر اخذ بيمه مسافرتی به میزان حداقل سی هزار یورو که باید همراه با سایر مدارک ارائه گردد.
نه- حکم ماموريت برای طول مدت سفر يا سفرهای مورد نظر.
(ترجمه به زبان انگلیسی) ده- گواهی اشتغال بکار (ترجمه به زبان انگلیسی) یازده- دليل مبنی بر پرداخت تامين اجتماعی (ارائه ليست بيمه) دوازده- پرداخت هزينه های کنسولی ( هزينه پرونده )(60 یورو از تاریخ 11/08/1391) از آنجا که تقاضا ويزا بايد مورد تائيد اداره اتباع خارجی وزارت کشورقرار گيرد، توصيه می گردد تا درخواست ها با در نظر گرفتن زمانی که ممکن است چندين هفته بطول انجامد ، صورت پذيرند.
تا هنگاميکه پرونده در جريان میباشد، سفارت از دادن اطلاعات معذور است.
فرد متقاضی توسط سفارت از نظريه اتخاذ شده مطلع می گردد.
لازم به ذکر است که دارندگان ویزای شنگن میتوانند از دیگر کشورهای عضو شنگن نیز وارد خاک بلژيک شوند ويزای اقامت طولانی مدت (اجازه اقامت موقت ) برای تحصيلات : ويزای اقامت طولانی مدت (اجازه اقامت موقت ) برای تحصيلات عالی در بلژيک فرد متقاضی بايد درخواست خود را شخصا و ترجیحا قبل از 24 مرداد سال تحصیلی مذکور، ارائه نمايد.
برای پذيرش، پرونده بايد شامل مدارک زير باشد : 1- 3 عدد فرم درخواست ويزا که با حروف بزرگ پر شده باشد ، دارای تاريخ و امضا 2 - 4 قطعه عکس شناسايی جديد.
اصل و 2 عدد فتوکپی از مدارک زير : 3 - گذرنامه ايرانی معتبر، حداقل برای مدت 1 سال ( کپی از صفحات 2،3 و 4 ).
4 – اصل تائيديه ثبت نام در يکی از مراکز اموزش عالی متعلق ، وابسته و يا مورد قبول دولت بلژيک .
در صورتيکه دانشجو مايل به ادامه تحصيل در يکی از مراکز اموزش عالی وابسته به جامعه فرانسوی بلژيک می باشد، بايد علاوه بر اين ها ، مدرکی دال بر ارائه ديپلم پايان تحصيلات متوسطه ايرانی ، قبل از 24 مرداد سال تحصیلی مورد نطر به کميسيون تصديق ، برای تعيين معادل ارائه نمايند.
5 - مدارک دال بر داشتن منابع مالی کافی جهت تامين هزينه های تحصيل و اقامت در بلژيک.
به همين خاطر ، مدارک زير (بر حسب مورد) مورد نياز می باشند: 5.
1 – گواهی مبنی بر اينکه فرد دانشجو بورسيه می باشد و بورس مذکور هزينه های تحصيل، اقامت، درمان و بازگشت فرد را پوشش می دهد.
5.
2 – تعهد نامه قبول هزينه ها ( بصورت فرم قانونی مشخص شده – ضميمه 32) که از سوی يک فرد بلژيکی يا خارجی ارائه شده باشد.
· فرم - ضميمه 32- در صورتيکه فرد ضامن ساکن بلژيک باشد ، قابل ابتياع نزد شهرداری محل سکونت فرد ضامن می باشد.
در صورتيکه فرد ضامن خارج از بلژيک ساکن می باشد، برای ابتياع فرم مذکور و تائيد اعتبار ، بايد به نمايندگی سياسی يا کنسولی بلژيک ، مراجعه نمايد.
· هنگاميکه فرد ضامن ساکن بلژيک می باشد ، فرم – ضميمه 32 – بايد مدارک زير را به همراه داشته باشد: - مدرکی رسمی دال بر معتبر بودن ضامن ارائه گردد (فيش حقوق/ رسيد پرداخت های مالياتی جديد) .
درآمد ساليانه ضامن بايد حداقل 18372 يورو در سال باشد ( ضامنی که کسی تحت تکفل وی نباشد) .
- کپی از کارت شناسائی ، از گذرنامه بلژيکی يا هر مدرک شناسائی ديگر.
· هنگاميکه ضامن ساکن ايران يا کشور خارجی ديگر باشد ، فرم – ضميمه 32 – بايد با مدارک زير همراه باشد : - مدرکی رسمی دال بر معتبر بودن ضامن ارائه گردد (فيش حقوق/ رسيد پرداخت های مالياتی جديد) .
- کپی کارت شناسائی ، گذرنامه .
6- گواهی پزشکی که بايستی بصورت رسمی توسط پزشک معتمد سفارت تکميل و نائيد گردد.
(دکتر هوشنگ نوشاد – تقاطع خ آزادی و خ توحید –روبروی ایستگاه مترو توحید- شماره 2 - ساختمان پزشکان توحید – تلفن : 66929520 ) 7- در صورتيکه دانشجو بالاتر از 18 سال سن داشته باشد ، گواهی عدم سوء پيشينه مورد نياز می باشد.
8- خلاصه ای در خصوص رشته تحصيلی مورد نظر، امکانات کار و نيز تعهد اکيد برای بازگشت به ايران پس از اتمام تحصيلات و يا عدم ادامه تحصيلات.
9- يک عدد پاکت نامه تمبر دار به ،آدرس و مشخصات فرد متقاضی.
10- پرداخت هزينه های کنسولی ( هزينه پرونده ) هزينه های کنسولی شامل هزينه تائيد مدارک و کپی برابر اصل برخی مدارک پرونده می باشند.
11- شناسنامه که باید به زبان مورد استفاده در دانشگاه مورد نظر ترجمه شده باشد ( فرانسه ، هلندی یا آلمانی) 12- 15 یورو بابت تائيد هر مدرک و مبلغ 180 یورو برای ويزا (از تاریخ11/08/1391) که فقط بصورت نقد دریافت میشوند · مدارکی که بزبان فارسی می باشند بايد به فرانسه ، هلندی و يا آلمانی ترجمه شوند.
· مدارک صادر شده توسط سازمان های ايرانی به همراه ترجمه ، بايد توسط وزارت دادگستری ، سپس وزارت امور خارجه و در نهايت توسط سفارت بلژيک تائيد گردند.
· نام و نام خانوادگی بايد در کليه اسناد و مدارک به صورت يکسان درج شده باشند.
فرد متقاضی توسط نامه از تصميم اتخاذ شده در خصوص تقاضا ويزا خود مطلع خواهد شد.
تمامی درخواست ها بايد توسط اداره اتباع خارجی وزارت کشور تائيد گردند .
اين فرآيند حدودا 2 ماه زمان می برد.
تا هنگاميکه فرايند مذکور در جريان می باشد ، سفارت از دادن اطلاعات در خصوص روند پيشرفت پرونده معذور می باشد.
لازم به ذکر است که دارندگان ویزای شنگن می تواتتد از دیگر کشورهای عضو شنگن نیز وارد خاک بلژيک شوند
2064