مدارک ويزای شنگن برای اقامت کوتاه مدت بلژیک

فرد متقاضی باید درخواست ویزای خود را شخصا ارائه نمايند.
برای پذيرش، پرونده بايد شامل مدارک زير باشد : الف - فرم درخواست ويزا که طبق توضيحات سفارت و با حروف بزرگ پر شده باشد ، دارای تاريخ و امضا .
فرم مذکور توسط سفارت مجانا در اختيار متقاصيان قرار می گيرد و يا قابل ابتياع بر روی سايت www.diplomatie.belgium.be میباشد.
ب - دو قطعه عکس شناسايی جديد.
اصل و يک عدد فتوکپی از مدارک زير : یک - گذرنامه ملی معتبر، حداقل تا سه ماه پس از انقضا ويزای درخواستی ( کپی از صفحات دوم ، سوم و چهارم و نيز صفحات دارای ويزا و مهر).
دو- بر حسب مورد : تعهد نامه قبول هزينه ها (نمونه 3 مکرر/ پشت و رو 3bis) ، ارائه شده از سوی يک ضامن بلژيکی يا خارجی که دارای اجازه اقامت در بلژيک بوده و تائيد تعهد نامه مذکور توسط مقامات محلی ذيصلاح.
همراه مدرک مذکور بايد مدرکی رسمی دال بر معتبر بودن ضامن ارائه گردد (فيش های حقوقی سه ماه آخر یا آخرین رسيد پرداخت ماليات برای کارمندان و extrait de rôle یا aanslagbiljet برای مشاغل آزاد) و يک کپی از کارت شناسائی (پشت و رو) يا گواهی اقامت.
جهت اطلاع : برای ديدار خانوادگی تا نسبت درجه دوم ، ميزان درآمد بايد ماهانه مبلغ 800 يورو باشد به اضافه 150 يورو برای هر فرد تحت تکفل در بلژيک و نيز 150 یورو برای هر فرد دعوت شده.
برای دیدارهای غیر خانوادگی و یا دارای نسبت بالاتر از درجه دوم ، ميزان درآمد بايد ماهانه مبلغ 1000 يورو باشد به اضافه 150 يورو برای هر فرد تحت تکفل در بلژيک و نيز 200 يورو برای هر فرد دعوت شده که نسبت خانوادگی نداشته باشد.
مدارک دال بر وضعيت شغلی و امکانات مالی، بر حسب مورد : - گواهی کار صادره از سوی کارفرما ، که در آن زمان استخدام فرد و ميزان حقوق وی قيد شده باشد (ترجمه به انگلیسی) - گواهی مرخصی (برای سفر به بلژيک) - مدرک دال بر پرداخت حق بيمه (لیست بیمه) - اساسنامه شرکت - مدارک دال بر داشتن امکانات مالی در ج .ا.ايران (فيش حقوق ، بازنشستگی ، گردش امور بانکی بنام شخص ...) - گواهی تحصيلی و اجازه فراغت از تحصيل سه - در صورت ملاقات خانوادگی : دلايل مبنی بر وجود روابط خويشاوندی با فردی که در بلژيک بسر می برد ، از طريق اسناد ثبت احوال (ترجمه شناسنامه) چهار- در صورت عدم وجود نسبت خانوادگی : دعوت نامه به اسم فرد دعوت شده که در آن رابطه موجود ميان دعوت کننده و دعوت شونده و نيز دلايل ديدار توضيح داده شده باشد.
پنج - اجازه ولی - محضری(هم مادر و هم پدر) برای فرزندان صغير.
ترجمه رسمی ، تائید دادگستری و وزارت امور خارجه.
شش- رزرو بليط هواپيما ، رفت و برگشت (هنگام دريافت ويزا بايد بليط ارائه گردد).
هفت- اخذ بيمه مسافرتی به میزان پوشش حداقل سی هزار یورو که باید همراه با سایر مدارک ارائه گردد.
هشت- پرداخت هزينه های کنسولی ( هزينه پرونده ) 60 یورو از 11/08/1391 سفارت اين حق را برای خود قائل میباشد که در صورت نياز، مدارک يا اطلاعات تکميلی ديگری را برای تشخيص صحت درخواست مطرح شده، تقاضا نمايد.
از آنجا که تقاضا ويزا بايد مورد تائيد اداره اتباع خارجی وزارت کشورقرار گيرد، توصيه می گردد تا درخواست ها با در نظر گرفتن زمانی که ممکن است چندين هفته بطول انجامد ، صورت پذيرند.
تا هنگاميکه پرونده در جريان میباشد، سفارت از دادن اطلاعات معذور می باشد.
فرد متقاضی توسط سفارت از نظريه اتخاذ شده مطلع می گردد.
لازم به ذکر است که دارندگان ویزای شنگن می تواتتد از دیگر کشورهای عضو شنگن نیز وارد خاک بلژيک شوند
671