مدارک ویزا الحاق به خانواده پس از ازدواج

همسر بلژيکی یا از اتباع دیگر کشورهای اتحادیه اروپا ، از اتباع نروژ، ایسلند و یا لیختنشتاین فرد متقاضی ويزای مذکور بايد درخواست خود را شخصا ارائه نمايد.
برای پذيرش، پرونده بايد شامل مدارک زير باشد : 1- دو عدد فرم درخواست ويزا که طبق راهنمائی های سفارت و با حروف بزرگ پر شده باشند ، دارای تاريخ و امضا.
2 - چهار قطعه عکس شناسايی جديد در ابعاد 45 در 35 میلی متر.
3 - گذرنامه معتبر (چه ایرانی چه غیر ایرانی)، حداقل برای مدت یک سال ( دو کپی از صفحه مشخصات و کپی از تمامی صفحات استفاده شده و ویزاهای احتمالی).
اصل و دو عدد فتوکپی(برابر با اصل) از مدارک زير : 4 – سند ازدواج صادر شده توسط دفتر ثبت و احوال ، همراه با ترجمه به فرانسه، هلندی و یا آلمانی، تائید شده توسط دادگستری و وزارت امور خارجه(کلیه صفحات).
5- کپی از کلیه صفحات شناسنامه ، همراه با ترجمه به فرانسه، هلندی و یا آلمانی، تائید شده توسط دادگستری و وزارت امور خارجه .
6 – در صورتیکه هر یک از زوجین قبلا ازدواج کرده باشند باید، آگر طلاق در ایران صورت گرفته باشد، حکم دادگاه وسند طلاق، همراه با ترجمه به فرانسه، هلندی و یا آلمانی ، تائید شده توسط دادگستری و وزارت امور خارجه.
لازم به ذکر است که طلاق های خلع صورت گرفته در ایران ،چه توسط اتباع بلژيکی که تابعیت ایرانی را نیز دارا می باشند و چه ایرانی هایی که مقیم بلژيک می باشند، بر اساس مفاد 57 و 25 قانون حقوق بین الملل خصوصی بلژيک، مورد قبول نمی باشند.
به همین دلیل به این دسته از افراد توصیه میگردد تا اقدام به طلاق نزد محاکم بلژيکی نمایند.
7- در صورتیکه همسر قبلی فوت نموده ، گواهی فوت ،همراه با ترجمه به فرانسه، هلندی و یا آلمانی، تائید شده توسط دادگستری و وزارت امور خارجه .
8- کپی پشت و رو از کارت شناسائی بلژيکی همسر ، یا کارت هویت اتحادیه اروپا یا کارت اجازه اقامت برای اتباع اروپائی خارج از اتحادیه اروپا نظیر نروژ، ایسلند و لیختنشتاین.
9- مدرکی دال بر اینکه فرد مقیم در بلژيک دارای مسکن کافی میباشد : یا ارائه کپی سند محضری ملک یا کپی سند اجاره که به تائید شهرداری رسیده باشد.
10- دلیل مبنی بر اینکه فرد مقیم در بلژيک دارای امکانات مالی ثابت ، کافی و مستمر میباشد ( فیش حقوقی 3 ماه آخریا رسید پرداخت های مالیاتی ، یا اخرین مفاصاحساب مالیاتی) 11- مدرکی بیانگر آن که فرد مقیم در بلژيک دارای پوشش بیمه ، هم برای خود و هم برای همسری که به وی ملحق میشود ، میباشد.
- مدارک مندرج در ردیف های 6،5،4 و 7 (ترجمه ها) نباید بیشتر از 6 ماه از اعتبار آن ها سپری شده باشد.
- مدارک مذکور توسط سفارت بلژيک تائيد خواهند شد .
هزینه تائید هر یک از مدارک 15 یورو می باشد.
از 11 آبان ماه 1391.
- نام و نام خانوادگی بايد در کليه اسناد و مدارک به صورت يکسان درج گرديده باشند، خصوصا در ترجمه ها.
- در کلیه موارد، مدارک قید شده در بالا باید ارائه شوند.
در صورت نیاز ، سفارت میتواند مدارک دیگری را نیز خواستار شود.
از هر فرد متقاضی الحاق به خانواده ، مصاحبه خواهد شد.
تمامی درخواست ها بايد توسط اداره اتباع خارجی وزارت کشور تائيد گردند .
فرد متقاضی توسط سفارت از تصميم اتخاذ شده در خصوص تقاضا ويزای خود مطلع خواهد شد.
تا هنگاميکه فرايند مذکور در جريان می باشد ، سفارت از دادن اطلاعات در خصوص روند پيشرفت پرونده معذور است
2759