نکاتی در مورد ویزا برزیل

ویزا توریستی برزیل دارای اعتبار 90 روزه می باشد و پس ار ورود به برزیل 15 روز اعتباردارد.
پروسه دریافت ویزا در سفارت برزیل حداقل 7 روز به طول می انجامد و این امکان وجود دارد که این مدت زمان بیشتر به طول بکشد.
انواع ویزا برزیل : ویزا مسافرتی ویزا کار ویزا تحصیلی
1978