ادامه مطالب

مطالب مرتبط دانشگاه ها کانادا

مطالب کانادا

نحوه‌ ارزشیابی مدارك‌ تحصیلی کانادا

نحوه‌ ارزشیابی مدارك‌ تحصیلی کانادا: 1-مدارك‌Certificate و Diploma و كليه‌ مدارك‌ دانشگاهي‌ (كادميك) 2 يا 3 سال‌ تحصيل‌ معادل‌ حداقل‌ 60 واحد به‌ شرط‌ تحصيل‌ پيوسته‌ و همگن‌ كه‌ منجر به‌ اخذ مدرك‌Bachelor نمي‌شود، بعد از ديپلم‌ دبيرستاني، "كارداني" ارزشيابي‌ مي‌شود.
2- مدارك‌Bachelor بعد از ديپلم‌ دبيرستان، "كارشناسي" ارزشيابي‌ مي‌شود.
3-مدارک Master با شرط‌ داشتن‌ كارشناسي، "كارشناسي‌ ارشد" ارزشيابي‌ مي‌شود.
4-مدارك‌Ph.D.
با شرط‌ داشتن‌ كارشناسي‌ ارشد، "دكترا" ارزشيابي‌ مي‌شود.
#ویزای_کانادا #ویزای_تحصیلی_کانادا #ویزای_دانشجویی_کانادا #کانادا
1585