مدارک لازم جهت اخذ ویزای بازرگانی کلمبیا

مدارک لازم جهت اخذ ویزای بازرگانی کلمبیا: 1- اصل پاسپورت با اعتبار حداقل 6 ماهه .
2- نامه از شرکتی در کلمبیا کهه در آن ذکر شده باشد برای انجام چه معامله ای عازم کلمبیا هستید .
3-نامه از شرکت ایرانی که در آن نوع فعالیتی که در کلمبیا دارید نوشته شده باشد .
1479