امتیاز بندی گرین کارت دانمارک

امتیازات مربوط به تحصیلات:
لیسانس ۳۰ امتیاز
لیسانس و یک سال فوق لیسانس ۵۰ امتیاز
فوق لیسانس ۶۰ امتیاز
دکترا ۸۰ امتیاز
در صورتی که زمینه تحصیلات متقاضیان اخذ اقامت دانمارک در فهرست مشاغل مورد نیاز این کشور باشد ، متقاضی ۳۰ امتیاز علاوه به امتیازات فوق کسب می نماید.

امتیاز بندی گرین کارت دانمارک:امتیازات مدرک زبان به شکل زیر می باشد
نمره ی آیلتس ۵ تا ۶ ۲۰ امتیاز
نمره ی آیلتس ۶٫۵ ۴۰ امتیاز

ر صورتی که زمینه تحصیلات متقاضیان اخذ اقامت دانمارک در فهرست مشاغل مورد نیاز این کشور باشد ، متقاضی ۳۰ امتیاز علاوه به امتیازات فوق کسب می نماید.لیست مشاغل مورد نیازبه شرح زیر می باشد :
۱٫مهندسی مکانیک ۲٫مهندسی تولید ۳٫مهندسی ساختمان ۴٫مهندسی محیط زیست
۵٫مهندسی انرژی ۶٫مهندسی برق ۷٫مهندسی IT
۸ .مشاورین حقوقی ۹٫اقتصاد دانان ۱۰٫حسابرسی ۱۱٫ معماری
۱۲٫پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی مورد تائید دولت دانمارک

1559