مدارک مورد نیاز و نحوه امتیاز بندی گرین کارت دانمارک

اگر در ایران و یا در ھر جای دیگری از دنیا زندگی می کنید و دارای تحصیلات عالیه (کارشناسی-کارشناسی ارشد و یا دکترا) ھستید و از طرفی قصد مھاجرت به یکی از کشورھای اروپایی برای کار و زندگی و سپس دریافت اقامت اتحادیه اروپا را دارید، طرح گرین کارت می تواند یکی از بھترین گزینه ھا برای شما GreenCard Scheme یا ھمان کارت سبز دانمارک باشد.
شما می توانید از ھر کجای دنیا که باشید با تھیه و ارسال مدارک موردنیاز در صورت کسب حد نصاب امتیاز ( ۱۰۰ امتیاز) درظرف چند ماه به یکی از مرفه ترین کشورھای حوزه اسکاندیناوی و اروپا قدم بگذارید.
ویزا یا اجازه اقامت کارت سبز دانمارک یک اجازه اقامت کاری حداکثر ۳ ساله است و به شما این امکان را می دھد که در این مدت در کشور دانمارک به دنبال کار بگردید.
پس از یافتن کار این امکان را خواھید داشت که آن را تمدید کنید و پس از گذشت چھارسال متوالی برای دریافت اقامت دائمی دانمارک ھم اقدام کنید.
از زمان اجرای این طرح چند سالیست که می گذرد.
در ادامه بصورت گام به گام تمامی مراحل و شرایط اقدام جھت دریافت ویزای گرین کارت دانمارک را توضیح می دھیم.
شرایط کامل امتیاز بندی حد نصاب امتیاز برای اقدام جھت کارت سبز دانمارک ۱۰۰ امتیاز است که شامل امتیاز برای سن،سطح تحصیلات،سطح زبان،سوابق کاری،سازگاری با محیط و سن می شود.
شما می توانید حداکثر ۱۵ امتیاز از بخش سنی دریافت کنید: Age -1 سن ۳۴ سال و کمتر : ۱۵ امتیاز ۳۵ تا ۴۰ سال : ۱۰ امتیاز حداقل سطح تحصیلی لازم لیسانس یا کارشناسی : Educational Level -2 سطح تحصیلات ست.
مدرک تحصیلی شما باید حداقل معادل مدرک لیسانس دانمارکی ارزشیابی شود.
در غیراینصورت، حد نصاب امتیاز لازم را نمی توانید بدست آورید.
حداکثر امتیازی که از این بخش می توانید کسب کنید ۱۰۵ امتیاز است.
- مدرک کارشناسی(لیسانس) چھارساله: ۳۰ امتیاز - مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یکساله: ۵۰ امتیاز - مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) دوساله: ۶۰ امتیاز دکترا) : ۸۰ امتیاز ) PhD – مدرک درضمن اگر دانشگاه محل تحصیل شما جزو فھرست ۴۰۰ دانشگاه برتر دنیا باشد، امتیاز اضافه ای به شما تعلق می گیرد: bonus point - جزو ۴۰۰ دانشگاه برتر دنیا: ۵ امتیاز - جزو ۲۰۰ دانشگاه برتر دنیا: ۱۰ امتیاز - جزو ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا: ۱۵ امتیاز فھرست ۴۰۰ دانشگاه برتر دنیا را ھم می توانید در اینجا بیابید.
نکته مھم برای دانشجویان: امتیازات بالا ھمگی به کسانی تعلق می گیرد که تحصیلات خود را به پایان رسانیده اند و مدرک خود را دریافت نموده اند.
درصورتی که ھنوز دانشجو ھستید و مدرک تحصیلی خودتان را دریافت نکرده اید نمی توانید امتیازی از این بخش دریافت کنید.
جھت دریافت امتیاز در این بخش،باید توانایی خود را در تسلط به : Language Skills -3 سطح زبان یکی از زبانھای انگلیسی،دانمارکی،سوئدی،نر وژی و یا آلمانی نشان دھید.
۵ امتیاز : با نمره ۳ -IELTS – مدرک زبان انگلیسی ۱۰ امتیاز : ۴٫۵- با نمره ۳٫۵ IELTS 15 امتیاز : ۶- با نمره ۵ IELTS با نمره ۶٫۵ به بالا: ۲۰ امتیاز IELTS نیز دارای ۲۰ امتیاز است.
اطلاعات تکمیلی را می (IBT) با حداقل نمره ۷۲ -TOEFL – مدرک تافل توانید در جدول اینجا دنبال کنید.
نکته: اگر به مدت حداقل یکسال در محلی مشغول به کار یا در دانشگاھی مشغول به تحصیل بوده اید که در آن به یکی از زبانھای انگلیسی،دانمارکی،سوئدی،نر وژی و یا آلمانی کار یا تحصیل کرده باشید،نیازی به ارائه مدرک زبان ندارید و بر اساس سطح کار یا تحصیل شما امتیاز لازم از حداقل تا حداکثر ۲۰ امتیاز به شما تعلق می گیرد.
توجه داشته باشید که اگر در شرکتی خارجی در ایران کار کرده باشید مشمول این امتیاز نمی شوید چون زبان رسمی استفاده شده در محل کار شما به ھر صورت زبان فارسی بوده است.
در صورتی که ظرف ۵ سال گذشته در یکی از مشاغل : Work Experience -4 سوابق کاری positive list موردنیاز دانمارک مشغول به تحقیق یا کار بوده اید (فھرست این مشاغل تحت عنوان را می توانید در اینجا مشاھده کنید)، می توانید حداکثر ۱۵ امتیاز دریافت کنید.
بعنوان محقق: ۱۰ امتیاز positive list – یک تا دو سال سابقه کار در بعنوان محقق: ۱۵ امتیاز positive list – سه تا پنج سال سابقه کار در بعنوان مدیر/کارمند/کارگر و… : ۵ امتیاز positive list – سه تا پنج سال سابقه کار در اگر در یکی از دانشگاه ھای اروپایی تحصیل :Adaptability -5 سازگاری یا وفق پذیری با محیط کرده باشید یا در سطح اروپا سابقه کاری مرتبط داشته باشید بدین معنا خواھد بود که می توانید از امتیاز توانایی سازگاری با محیط ھم استفاده کنید.
حداکثر امتیازی که از این بخش می توانید کسب کنید ۱۵ امتیاز خواھد بود.
داشتن حداقل یکسال سابقه تحصیل در یکی از کشورھای اتحادیه اروپا یا سوئیس : ۵ امتیاز - داشتن اقامت قانونی در اتحادیه اروپا یا سوئیس به مدت دوسال متوالی: ۱۰ امتیاز - تسلط به زبان دانمارکی نیز دارای ۵ امتیاز اضافی ست.
* حالا باید امتیازات خودتان را با توجه به پنج بند بالا جمع بزنید.
اگر به ۱۰۰ امتیاز رسیدید می توانید اقدام کنید.
البته قبل از آن باید شرایط مالی داشته باشید.
624