تاریخچه دهلی

دهلی همیشه پایتخت هند نبوده، اما از آ نجا که شهری مرزی و در مسیر راه آسیای جنوب شرقی و مرکزی است، در تاریخ این کشور همیشه نقشی اساسی بر عهده داشته است.
یک اعتقادی هم هست که این جا، محل شهر باستانی ایندراپراستا بوده که در مهابهاراتا سه هزار سال پیش حرفش بوده.
از آ نطرف، شواهد و مدارک تاریخی نشان می دهند که این شهر بیشتر از دو هزار و پانصد سال قدمت ندارد.
تناقض گویی دراین باره زیاد است.
دست کم هشت شهر شناخته شده دور و بر دهلی پیدا شده که در دوره های مختلف ساخته بودند.
آخری شان هم دهلی نویی بود که توسط انگلیسی ها ساخته شد.
چهارتا شهر اول، در جنوب دهلی و نزدیک مناره ی قطب قرار گرفته اند.
پنجمی، اسمش فیروزآباد بود و فیروز شاه نامی دستور ساختش را داده بود.
زمان پادشاهی شِر شاه، پنجمی را در پورانا کیا ساختند.
شاه جهان، امپراتور گورکانی در قرن هفدهم میادی، داد هفتمی را بسازند و بعدش هم به این نتیجه رسید که خوب است پایتخت را از آ گرا به آن جا منتقل کنند.
در قرن دوازدهم، چائوهان ها قدرت را به دست گرفتند و دهلی را تبدیل کردند به تاثیرگذارترین مرکز آیین هندو در شمال هند.
اما قطب الدین ایبک که در سال ١١٩٣ شهر را تصرف کرد، سنت اسامی را در این شهر پایه گذاشت که شش قرن طول کشید.
در سال ١٨٠٣ که بریتانیا دهلی را تصرف کرد، حکومت خودش را در آ نجا برقرار کرد.
آن موقع البته دهلی پایتخت نبود، اما برای خودش یک مرکز تجاری درست و حسابی بود.
سال ١٩١١ هم که بریتانیایی ها بالاخره پایتخت را از کلکته منتقل کردند به دهلی و به قول خودشان، تصمیم گرفتند طوری دهلی نو را بازسازی کنند که خورشید هیچ وقت در آ نجا غروب نکند.
این بازسازی تمام نشده بود که شهر را در سال ١٩٣١ رسماً افتتاح کردند.
به هر حال شانزده سال بعدش دست بریتانیا ییها از حکومت هند کوتاه شد و دهلی شد پایتخت هند آزاد و مستقل.
از زمان استقلال هند، دهلی به عنوان پایتخت این کشور مدرن، کلی پیشرفت کرده و تبدیل شده به شهری شلوغ با موقعیت اقتصادی خوب و البته ترافیک زیاد.
#دهلی #تاریخچه_دهلی #هند_گردشگری #گردشگری #تاریخچه #هند
1952