مسجد جامع دهلی

مسجد جها ن نما یا مسجد جامع دهلی یکی دیگر از بناهایی است که به دستور شا ه جهان ساخته شده است.
در دهلی قدیم قرار گرفته و اطراف آن را بخش مسلمان نشین دهلی تشکیل میدهد.
این مسجد دو تا مناره دارد که بیش از چهل متر ارتفاع دارند، گنبدهایش مرمری اند و یکی از باشکوه ترین مساجد جهان اسلام است.
در معماری مسجد جهان نما نشانه های پررنگی از معماری ایرانی به چشم می خورد، ولی هیچ بنایی در دهلی به اندازه ی آرامگاه همایون، آرامگاه دومین پادشاه سلسله ی گورکانیان، تحت تاثیر معماری ایرانی نیست.
بعد از مرگ همایون، به دستور ملکه، آرامگاه همایون با الهام از چهارباغ اصفهان در قلب دهلی ساخته شد.
با الهام از این بنا، آرامگاه خان خانان و همسرش را نیز در نزدیکی همین مقبره و با الهام از همین بنا ساخته اند.
آرامگاه خا ن خانان هم در میان باغی بزرگ قرار گرفته که از میان آن نهرهای زیادی می گذرد.
نزدیک به این آرامگا ه ها، مقبره ی صوفی بزرگ هند، خواجه نظا مالدین اولیاء قرار گرفته.
آرامگاه خواجه نظام الدین اولیاقرار گرفته است.
هر سال در روز خاصی میزبان مریدان وی و مسلمانانی است که برای توسل به او به آن جا می آیندو امیرخسرو دهلوی نیز که یکی از مریدان مشهور خواجه نظام الدین بود، در همین آرامگاه دفن شده است.
#دهلی #مسجد_جامع_هند #هند_گردشگری #گردشگری #پایتخت_هند #مسجد_جامع #هند
1515