قیمت انواع ویزا های کشور قزاقستان

قیمت انواع ویزاهای کشور قزاقستان :
1-ویزا 1 ماهه توریستی عادی 180 دلار آمریکا
2-ویزا 1 ماهه توریستی فوری 200 دلار آمریکا
3- ویزا 1 ماهه تجاری 230 دلار آمریکا
4-ویزا 3 ماهه تجاری 350 دلار آمریکا
1888