معرفی دانشگاه های برتر کشور نروژ

رده بندی دانشگاه ها، اصولا بر اساس سطح آموزشی و پزوهشی دانشگاه انجام می شود. رده بندی دانشگاه ها در سه سطح است و هر سه گروه مورد تایید وزارت علوم ایران می باشد، ولی نکته ای که باید به آن توجه شود این است که کلیه مدارک اخذ شده از دانشگاه های ممتاز و خوب در کلیه مقاطع تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) بدون شرط ارزیابی توسط وزارت علوم ایران تایید می گردد ولی مدارکی که از دانشگاه های گروه سوم نروژ صادر میشود به طور مستقیم تایید نمی شود بلکه فارغ التحصیلان باید مدرک تحصیلی خود و سرفصل دروس خود را نیز که وزارت آموزش نروژ تایید کرده است را به کمیسیونی در وزارت علوم ارائه کنند. که البته بعد از ارائه سرفصل دروس معمولا مدارک مورد تایید وزارت علوم قرار می گیرد. بنابراین تحصیل در دانشگاه های گروه اول و دوم توصیه میشود ولی در گروه سوم بستگی به علاقه فرد دانشجو دارد و معمولا توصیه نمی شود.


دانشگاه های و مراکز علمی گروه اول ( عالی)

 1.  (The Norwegian University of Science & Technology (NTNU  
 2. The University of Bergen
 3.  (The University of Oslo (UiO                                                 
 4.  (The University of Tromsø (UiT                                              
 5.  (The University of Stavanger (UiS                                      
 6.  (Norwegian University of Life Sciences (UMB                          
 7.  (The University of Agder (UiA                                               
 8.  (The Oslo School of Architecture and Design (AHO               
 9.  BI - Norwegian School of Management                       
 10.  School of Mission and Theology                                           
 11.  (Norwegian School of Economics and Business administration (NHH   
 12. ( Norwegian School of Sport Sciences (NIH                      
 13.  (Norwegian School of Veterinary Science (NVH       
 14.  Norwegian Acadamy of Music (NMH                                
 15.  MF Norwegian School of Theology (MF                         

 

دانشگاه ها و مراکز آموزشی گروه دوم (خوب)

 1.  Diakonhjemmet University College                                          
 2. Forsvarets ingeniørhøgskole                                                    
 3. Akershus University College                                                    
 4.  Bergen University College                                                       
 5. Bodø University College                                                          
 6. Buskerud University College                                                    
 7.  Finmark University College                                                      
 8.  Gjøvik University College                                                       
 9. Harstad University College                                                     
 10.  Hedmark University College                                               
 11.  Lillehammer University College                                             
 12. Molde University College                                                      
 13.  Narvik University College                                                  
 14.  Nesna University College                                                  
 15. Nord-Trøndelag University College (HiNT)                              
 16. Oslo University College                                                         
 17. Sogn og Fjordane University College                                      
 18. Stord/Haugesund University College                                      
 19.  Sør-Trøndelag University College                                      
 20. Telemark University College                                               
 21. Vestfold University College                                                   
 22.  Volda University College                                                       
 23.  Østfold University College                                                     
 24. Aalesund University College                                                   
 25.  Bergen National Acadamy of the Arts                    
 26. Oslo National Academy of the Arts                                         
 27. Krigsskolen                                                                          
 28. Royal Norwegian Air Force                                                   
 29. The Norwegian School of Information Technology              
 30.  Norwegian Teacher Academy Bachelor- and masterstudies      
 31. The Norwegian Police University College                                
 32.  Sámi University College                                                      
 33. Sjøkrigsskolen  

                                                                 

دانشگاه ها و مراکز علمی گروه سوم (متوسط)

1. Ansgar School of Theology and Mission                                  
2. Arkivakademiet                                                                      
3. Atlantis medisinske høgskole                                                   
4. Baptistenes Teologiske Seminar                                            
5. Barratt Due Institute of Music                                                  
6. Betanien deaconal university college               
7. Bergen School of Architecture                                               
8. Bjørknes College                                                                    
9. Campus Kristiania                                                                   
10. Den norske Ballethøyskole                                        
11. The Norwegian Eurythmy College                                      
12. Queen Mauds College                                                
13. Encefalon                                                                         
14. Fjellhaug skoler                                                                    
15. Bergen Deaconess University College                               
16. Høgskolen i Staffeldtsgate                                                     
19. Diakonova University College                                                
20. The Norwegian College for Agriculture and Rural Development (HLB)   
21. Lovisenberg diakonoale høgskole                                           
22. Gimlekollen School of Journalism and Communication (GSJC)    
23. NKI Distance Education                                                        
24. NLA - School of Religion, Education and Intercultural studies     
25. Norsk Gestaltinstitutt Høyskole                                           
26. Norsk høgskole for helhetsterapi                                           
27. The Rudolf Steiner University College                          
28. Skrivekunstakademiet