قوانین کلی ویزا

1-کلیه متقاضیان باید به هنگام درخواست ویزا در ایران حضور داشته باشند.
2- هزینه پرداخت شده برای ویزا به هیچ وجه قابل برگشت نمی باشد.
3-آژانس های مسافرتی می توانند فقط برای اتباع ایرانی و فقط برای ویزای توریستی درخواست ویزا بنمایند.
برای کلیه انواع دیگر ویزا متقاضی باید شخصا" به سفارت مراجعه کند.
1203