ویزای کوتاه مدت لهستان

•ویزای کوتاه مدت •مسافرت شخصی •معالجه و درمان •شرکت در مسابقات ورزشی •شرکت در نمایشگاه ها •شرکت در سمینار ها ، دانشگاهی و فرهنگی •شرکت در کنفرانس بین المللی ویزای لهستان ممکن است یکبار ورود یا چند بار ورود باشد که در زیراطلاعات مربوط به آنها را بیان کرده ایم.
ویزای یک بار ورود لهستان : دارندگان ویزای یک بار ورود لهستان می تواند پس از ورود به جمهوری لهستان تا مدت اعتبار ویزا در لهستان اقامت نمایند و در تاریخ انقضای ویزا، کشور را ترک نماید.
ویزای چند بار ورود لهستان : دارندگان ویزای چند بار ورود لهستان می تواند در مدت 3 ماه چند بار به کشور داخل یا خارج گردد ولی در هر صورت مجموع مدت اقامت وی در این کشور نباید از 90 روز تجاوز نماید.
679