ویزای تحصیلی سوئیس

در حال حاضر این کشور به سهولت برای دانشجویان ایرانی ویزای تحصیلی صادر مینماید.
همچنین مشاهده شده است که والدین دانشجویان ایرانی در این کشور نیز به راحتی موفق به اخذ ویزای توریستی این کشور میگردند.
از آنجائیکه تمامی در خواستهای ویزای دانشجویی به اداره مهاجرت این کشور ارسال میگردد.
بررسی ویزای تحصیلی حدودا 2 ماه به طول می انجامد و دانشجویان خارجی از اجازه 15 ساعت کارهفتگی نیز برخوردارند.
#ویزای_سوئیس #ویزای_تحصیلی_سوئیس #سوئیس #اخذ_ویزای_سوئیس #دریافت_ویزای_سوئیس
2052