مهاجرت به سوئیس ازطریق تخصص

همه ساله بخش عظیمی از نیروی متخصص این کشور از خارج از سوئیس تامین میگردد.
مطابق با قانون مهاجرت کشورسوئیس اتباع خارج از محدوده اتحادیه اروپا تنها در صورتی میتوانند متقاضی مهاجرت به کشور سوئیس باشند که از یک تخصص حرفه ای در سطح بالا برخوردار باشند و یک شرکت سوئیسی نیز مایل به استخدام این افراد باشد.
البته هر شرکتی نیز به راحتی نمیتواند متقاضی استخدام پرسنل خارجی باشد و کیفیت و کمیت شرکت ساپورت کننده از طرف مقامات محلی کاملا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در صورت موفقیت برای این اشخاص اقامت سالیانه B صادر خواهد گردید.
#ویزای_سوئیس #مهاجرت_به_سوئیس #سوئیس #دریافت_ویزای_سوئیس
1694