مهاجرت به سوئیس از طریق سرمایه گذاری

اصولا مهاجرت به کشور سوئیس از پیچیدگی بسیار خاصی برای اتباع خارج از اتحادیه اروپا برخوردار میباشد و این شرایط حتی برای اتباع کشور آمریکا نیز اعمال میگردد.
درصورتیکه در نظر دارید به صورت سرمایه گذاری به کشور سوئیس مهاجرت نمائید میبایستکه ابتدا یک شرکت حقوقی در کشور سوئیس ثبت نمائید.
سپس باید یک فعالیت اقتصادی را راه اندازی بنمائید به طوریکه برای حداقل 10 نفر شغل ایجاد بنمائید.
مبلغ سرمایه گذاری شده چندان مورد توجه مقامات محلی قرار ندارد ولیکن توجه داشته باشید که حقوق یک کارگر عادی در ماه دست کم 3500 فرانک میباشد.
پس از گذشت یکسال و در صورتیکه فعالیت اقتصادی قابل قبولی داشته باشید و میران سود آوری خالص شرکت شما بالای 000 100 فرانک باشد میتوانید برای دریافت اقامت سالیانه سوئیس که به کارت اقامت B معروف میباشد اقدام نمائید که این اقامت پس از گذشت 5 سال به اقامت نوع دائم که به کارت اقامت C معروف میباشد تبدیل خواهد گردید.
مطابق با قانون جدید مهاجرت که اکنون در پارلمان این کشور در دست بررسی میباشد دارندگان اقامت دائم C بعد از گذشت 3 سال میتوانند برای اخذ تابعیت سوئیس اقدام بنمایند.
#ویزای_سوئیس #مهاجرت_به_سوئیس #سرمایه_گذاری_در_سوئیس #سوئیس
1514