ادامه مطالب

مطالب مرتبط ویزا اکراین

مطالب اکراین

مدارک ویزای اکراین

اصل پاسپورت

2 قطعه عکس 6 در 4

چک ضمانت 15 میلیون تومانی

دریافت فرم تمکن مالی و گردش 3 ماه آخر حساب به انگلیسی جواز کار و یا گواهی اشتغال به کار ( ترجمه شده )

رزرو بلیط و واچر هتل برای دریافت ویزا اکراین شخص متقاضی ویزا می بایستی در تاریخ مصاحبه اعلام شده توسط سفارت اکراین در محل سفارت برای مصاحبه مراجعه نماید.

1543