تغییر نمره ایران به سیستم آمریکا

در این تبدیل نمیتوانیم مستقیما نمره ی معدل را تبدیل کنیم ، بلکه باید نمره ی تک تک دروس تبدیل شوند و سپس یک معدل جدید گرفته شود.

💠 محدوده نمرات :
A = 16-20
B = 14-15.99
C = 12-13.99
D = 10-11.99

💠 ضرایب :
A = 4
B = 3
C = 2
D = 1

💠 یعنی برای هر درس نمره جدید بدست آمده را در تعداد واحد هایش ضرب کنید.

💠 برای نمونه :
درس مدار1 در مهندسی برق سه واحد داره
و دانشجویی از این درس نمره ی 15 گرفته
طبق بازه ی نمرات ، 15 در محدوده ی B قرار میگیره
و B ضریب 3 دارد ، پس :
3 واحد درسی * ضریب 3 از B میشه 9
پس نمره ی این درس در تبدیل سیستم میشه 9

💠 به همین ترتیب همه نمراتتون رو تبدیل کرده و با هم جمع میبندین و تقسیم بر تعداد کل واحدها میکنین تا معدل کل شما بدست بیاد.

2769