ویزا L-1

ویزایL-1، این امکان را برای شرکتها فراهم می آورد تا کارکنان واجد شرایط خارجی را به شرکتهای فرعی، وابسته یا شرکت مادر خود در آمریکا انتقال دهند. کارکنان واجد شرایط باید حداقل به مدت یکسال (از سه سال) در شرکتهای فرعی، وابسته، مادر یا شعبه شرکت آمریکایی کار کرده و شرکت آمریکایی باید شرکت مادر، یا شرکت خواهر شرکت خارجی باشد. ویزای L-1 شامل سازمانهای غیرانتفاعی، مذهبی یا خیریه می باشد.

ویزای L-1 روش خوبی برای شرکتهای کوچک و تازه کار خارجی برای توسعه تجارت و خدمات در آمریکا می باشد. این برنامه مزایای خوبی برای شرکتهای کوچک در بر دارد زیرا امکان انتقال مدیران بسیار حرفه ای یا مجریانی که دارای دانش عملیاتی مستقیم هستند و راه اندازی شعبه ای جدید بر اساس اهداف دفتر مرکزی شرکت را فراهم می آورد.

ویزای (L-1(A انتقال داخل شرکتی مجریان یا مدیران

ویزای (L-1(A برای انتقال گیرندگان اجرایی داخل شرکتی طراحی شده است که برای کار وارد ایالات متحده می شوند. دارندگان ویزای (L-1(A باید در یکی از پست های اجرایی یا مدیریتی برای شرکت خارجی در خارج از کشور حداقل به مدت یکسال متوالی در سه سال گذشته کار کرده باشند. همچنین، ویزای (L-1(A این امکان را برای شرکتی که در حال حاضر فاقد دفتر در ایالات متحده هستند فراهم می نماید تا مجری یا مدیری را برای تاسیس دفتر به ایالات متحده اعزام نمایند.ویزای (L-1(A در ابتدا به مدت یکسال برای شرکت جدید در ایالات متحده یا به مدت 3 سال برای شرکت آمریکایی با سابقه تاسیس بیش از یکسال صادر می شود و امکان تمدید آن به مدت دو سال وجود دارد. با اینحال، کل مدت اقامتی نباید بیش از 7 سال باشد.

شرایط

شرایط ویژه برای کارفرمایان L-1

برای احراز شرایط لازم جهت درخواست ویزای L-1، کارفرمای متقاضی باید:

  • دارای رابطه ای مناسب با یک شرکت خارجی مانند شرکت مادر، شعبه، شرکت فرعی یا وابسته شرکت خارجی باشد. این موارد در مجموع اشخاص یا سازمانهای واجد شرایط نامیده شده و شامل شرکتها، سازمانهای غیرانتفاعی، مذهبی یا خیریه می باشند.
  • همچنین، شرکت باید به انجام فعالیت با کارفرمایی در ایالات متحده و حداقل یک کشور دیگر، مستقیما یا از طریق سازمانی واجد شرایط، به مدت اقامت دارنده ویزای (L-1(A در ایالات متحده مشغول باشد. هیچ الزامی وجود ندارد که فعالیت مورد نظر در زمینه بازرگانی یا تجارت بین الملل باشد.

انجام فعالیت به تامین منظم، سیستماتیک و مستمر کالا یا خدمات توسط سازمان واجد شرایط اشاره داشته و شامل حضور صرف نماینده یا دفتر سازمان واجد شرایط در ایالات متحده و خارج از کشور نمی گردد.

برخی از شرایط L-1 برای کارفرمایان ساده بوده و مستلزم ارائه اسناد و مدارک فراوان نمی باشد علی الخصوص در صورتیکه کارفرما، شرکتی شناخته شده و خوش نام باشد. با اینحال، در صورتی که شرکت، کوچک یا نوپا باشد کارفرما باید خود را برای ارائه اسناد و مدارک فراوان جهت اثبات برخورداری از شرایط لازم برای دریافت ویزای L-1 آماده نماید.

شرایط دارندگان ویزای (L-1(A

  • کارمندان خارجی باید به مدت یکسال متوالی در مدت سه سال از پذیرش آنها در ایالات متحده در خارج از کشور برای شرکت خارجی کار کرده باشند. مدت زمان کار در ایالات متحده در مدت یکسال مذکور منظور نخواهد شد.
  • کارمند باید در پست اجرایی یا مدیریتی که بعنوان پست مناسب شناخته می شود در خارج از کشور فعالیت داشته باشد.
  • کارمند باید برای ارائه خدمات در پست اجرایی یا مدیریتی برای شعبه همان کارفرما یا یکی از سازمانهای واجد شرایط آن وارد ایالات متحده شده باشد.

بر اساس قانون مهاجرت فدرال، پست اجرایی در حالت کلی به توانایی و قابلیت کارمند در اتخاذ تصمیمات گسترده بدون نظارت بش از اندازه اشاره می کند. پست مدیریتی نیز به توانایی کارکنان در نظارت و کنترل عملکرد کارمندان حرفه ای و اداره سازمان، بخش، عملکرد یا اجزاء سازمان اشاره کرده و شامل قابلیت کارمندان در اداره عملکرد اصلی سازمان در سطحی بالا بدون نظارت مستقیم دیگران نیز می باشد.

  • کارمندان باید بر اساس سوابق تحصیلی و تجربه های خود واجد شرایط تصدی پستهای مذکور باشند.
  • دارندگان ویزای L-1 باید پس از اتمام دوره مجاز حضور خود در ایالات متحده این کشور را ترک نمایند.

سایر شرایط دفاتر جدید

یکی از مزایای برنامه ویزای L-1 آن است که فرصت لازم برای انتقال کارکنان با ایالات متحده به منظور بسط و توسعه فعالیت خود و افتتاح دفاتر جدید را برای شرکتها فراهم می نماید. برای شرکتهای خارجی که خواهان اعزام کارکنان دارای ویزای L-1 به ایالات متحده به منظور تاسیس دفاتر جدید می باشند، برخورداری از شرایط زیر لازم و ضروری است:

  • شرکت باید از املاک کافی برای تاسیس دفاتر جدید برخوردار باشد
  • کارمند باید به مدت یکسال متوالی در مدت سه سال پیش از تشکیل پرونده درخواست بعنوان مجری یا مدیر فعالیت داشته باشد
  • دفتر جدید آمریکایی از موقعیت اجرایی، مدیریتی یا ویژه در مدت یکسال از تاریخ دریافت تایید درخواست حمایت خواهد نمود.
2615