ویزای دیداری آمریکا

این ویزا شامل کسانی می شود که قصد ورود به آمریکا برای یکی از مسائل زیر را دارند: مسائل پزشکی، قصد دیدار خانواده، جهت شرکت در کنفرانس ها و در آخر توریستی.
ویزای B2، شامل حق کار نمی شود یعنی شما اجازه کار در طی این مدت را ندارید.
برای گرفتن این ویزا بسیار اهمیت دارد که شما مدارکی را ارائه دهید که نشان دهد شما وابستگی به کشور خود را دارید و قصد ماندن در آمریکا را نداشته و قصد برگشت به کشور خود را دارید به طور مثال مدارکی که برای این تعلق به کشور وجود دارد مثل: مدارکی دال بر اینکه شما قصد عدم از دست دادن ملیت خود را ندارید، مدارک تامین نیازهای مالی شما طی دوره ای که در آمریکا حضور دارید، مدارک دارایی های ملکی، استخدام بودن در شرکت یا ارگانی در کشور خود که نشان دهد فرد به کارش وابسته است و بعد از اتمام زمان حضور در آمریکا به کشورش باز می گردد.
2002