ادامه مطالب

مطالب مرتبط ترجمه خدمات

مطالب خدمات

تعرفه ترجمه

قیمت ها به تومان می باشد
هزینه ترجمه نسخه اول نام مدرک
۲۰،۰۰۰ شناسنامه
۲۰،۰۰۰ مدرک دیپلم
۱۰،۰۰۰ ترمی ریزنمرات دبیرستان و پیش دانشگاهی
۳۰،۰۰۰ مدرک دانشگاهی
۱۲،۰۰۰ ترمی ریز نمرات دانشگاهی
۱۵،۰۰۰ کارت ملی
۲۰،۰۰۰ کارت سربازی
۲۰،۰۰۰ گواهینامه رانندگی
۵۰،۰۰۰ سند ازدواج
۴۰،۰۰۰ قرارداد کاری
صفحه های مشابه صفحه ای ۲۵،۰۰۰

۲۵،۰۰۰
۳۰،۰۰۰ - ۴۰،۰۰۰صفحه ای

سابقه کاری بدون شرح وظایف -
سابقه کاری همراه شرح وظایف -

۳۰،۰۰۰
۴۰،۰۰۰
:فیش حقوقی
کوچک -
بزرگ -
۳۰،۰۰۰ - ۴۰،۰۰۰صفحه ای (سوابق بیمه (از تامین اجتماعی
۴۰،۰۰۰ حکم کارگزینی یا بازنشستگی
۳۰،۰۰۰ پروانه پزشکی و مطب
۲۵،۰۰۰صفحه ای گواهینامه
۵۰،۰۰۰ پروانه نظام مهندسی
۲۰،۰۰۰ گواهی عدم سوپیشینه
۳۰،۰۰۰ - ۴۰،۰۰۰ روزنامه رسمی
 ۴۰،۰۰۰صفحه ای اظهارنامه مالیاتی
۳۰،۰۰۰ - ۴۰،۰۰۰صفحه ای
 (اساسنامه ثبت شرکت (فرمی و غیر فرمی 
۶۰،۰۰۰ - ۷۰،۰۰۰  (اظهار نامه یا تقاضای ثبت شرکت (پشت و رو
۵۰،۰۰۰ جواز تاسیس

۵۰،۰۰۰
۷،۰۰۰

:وکالت نامه محضری
نیم برگی
تمام برگی

۳۰،۰۰۰ قبوض
۲۰،۰۰۰ دفترچه بیمه
۵۰،۰۰۰ (سند مالکیت (دفترچه ای
۷۰،۰۰۰ (سند مالکیت (تک برگی
۴۰،۰۰۰صفحه ای اجاره نامه

✓ هزینه کپی برابر اصل کردن گذرنامه ۵،۰۰۰ تومان می باشد که به ازای هر صفحه مبلغ ۱۰،۰۰۰ تومان اضافه می شود. 
✓ هزینه مهر ناتی به ازای هر پلمپ ۱۰،۰۰۰ - ۱۲،۰۰۰ تومان می باشد. همچنین به منظور کپی برابر اصل نمودن مدارک با مهر وکیل، مبلغ ۵،۰۰۰ تومان به ازای هر صفحه به هزینه ترجمه اضافه می گردد. 

36