رتبه بندی 10 دانشگاه برتر انگلستان برای امکانات در سال 2018


🔸امکانات یک دانشگاه نشان میدهد که هر دانشآموزاز از چه مزایایی برخوردار است و دانشجویی و کارکنان - چیزهایی مانند امکانات ورزشی، خدمات شغلی، حمایت از سلامت و مشاوره.

🔸مایت و رضایت دانشجویان از همه چیز مهم تر است و این شمارش معکوس نشان می دهد که کدام دانشگاه بیشترین پول و امکانات را صرف دانشجو میکند.


10. Heriot-Watt University
میانگین هزینه صرف شده برای دانش آموز - 1024 پوند
9. Durham University
میانگین هزینه صرف شده برای دانش آموز - 1026 پوند
8. University of Northampton
میانگین هزینه صرف شده برای دانش آموز - 1028 پوند
7. Loughborough University
میانگین هزینه صرف شده برای دانش آموز - 1،056 پوند
6. University of East Anglia
میانگین هزینه صرف شده برای دانش آموز - 1،160 پوند
5. Liverpool Hope University
میانگین هزینه صرف شده برای دانش آموز - 1،164 پوند
4. Plymouth Marjon University
میانگین هزینه صرف شده برای دانش آموز - 1،167 پوند
3. University of Essex
میانگین هزینه صرف شده برای دانش آموز - 1،230 پوند
2. University of West of London
میانگین هزینه صرف شده برای دانش آموز - 1،269 پوند
1. Harper Adams University
یانگین هزینه صرف شده برای هر دانش آموز - 1،575 پوند

833