فستیوال سیدنی دراسترالیا

بزرگترین رویدادفرهنگی سالانه استرالیاست که از سال ۱۹۷۷هر سال درژانویه به مدت سه هفته برگزار می شود.
در این جشنواره بیش ازهشتاد عنوان برنامه فرهنگی و هنری اجرامی شودوبرپایی نمایشگاه های هنرهای معاصرو هنرهای تجسمی، اجرای موسیقی، رقص، نمایش و سیرک از برنامه های آن هستند.
#استرالیا #فستیوال #تجسمی #سیدنی #استرالیا_فستیوال_تجسمی_سیدنی #ویزای_استرالیا
1492