انواع ویزاهای استرالیا

۱- ویزاهای نیروی كار ماهر و متخصص 
۲- ویزاهای تحصیلی 
۳- ویزاهای ازدواج و نامزدی 
۴- ویزاهای سرمایه گذاری 
۵- ویزاهای توریستی 
در گذشته به طور کلی ویزاهای مهاجرت از طریق مهارت (نیروی کار ماهر و متخصص) به چند دسته ویزاهای (175,176,475 از خارج استرالیا) و (ویزاهای 885،886،487 از داخل استرالیا) تقسیم بندی می شد که در حال حاضر به ۳ گروه کاهش می یابد و دیگر خارج یا داخل استرالیا بودن مطرح نیست. دسته بندی این ویزاها عبارتند از: 
۱- ویزای
Skilled Independent کلاس 189 جایگزین ویزاهای 175 و 885 ۲- ویزای
Skilled Sponsoredکلاس 190 جایگزین ویزاهای 176 و 886 ۳- ویزای
Skilled Independent Regional کلاس 489 جایگزین ویزاهای 475 و487

2649