شرایط اقامت اتریش پس از ورود با ویزا توریستی

مهم ترین سوال بسیاری از افراد که جهت اخذ ویزای توریستی کشور اتریش اقدام می نمایند، این مطلب است که آیا فرد ، پس از ورود به کشور اتریش، می توانند در کشور اتریش اقامت دائم را اخذ نمایند؟ افراد می توانند با ورود به کشور اتریش در چند حالت ذیل، شرایط اخذ اقامت اتریش را پس از ورود به کشور اتریش فراهم نمایند.
اول اینکه فرد در مدت حضور خود در اتریش، بتواند یک فرصت شغلی و یا یک زمینه کارآفرینی را جهت اخذ اقامت اتریش فراهم آورد تا پس از بازگشت از اتریش بتواند برای انواع دیگر ویزا نظیر ویزای کار و یا اخذ اقامت کارآفرینی اقدام نماید.
روش دومی که افراد در راستای اخذ اقامت اتریش پس از ورود به کشور اتریش اتخاذ نمایند، اقدام جهت اخذ اقامت از طریق انواع پناهندگی می باشد
749