مساحت چین

جمهوری خلق چین با حدود ۹٫۶ میلیون کیلومتر مربع(شش برابر ایران) سومین یا چهارمین کشور وسیع دنیا و دومین کشور بزرگ دنیا از نظر وسعت خا کی بدون احتساب آب های داخلی است.
2373