هزینه تحصیل در ایرلند

هزینه های تحصیل در ایرلند با توجه به نوع رشته ی تحصیلی فرد و همچنین دانشگاه محل پذیرش متفاوت می باشد. به طور میانگین می توان گفت هزینه ی تحصیل در دوره ی کارشناسی بین 9000 تا 30.000 یورو و هزینه ی تحصیل در دوره ی کارشناسی ارشد در حدود 9000 یورو می باشد؛ همچنین هزینه ی دوره های زبان انگلیسی بین 200 یورو تا 1000 یورو است. در دوره ی دکترا نیز هزینه ها در حدود 10.000 تا 25.000 یورو متغیر می باشد.

2532