همه چیز درباره ویزا روسیه

ویزای توریستی 14 روزه و یک ماهه روسیه براساس تاریخ بلیط و هتل صادر میشود و رزرو هتل نیز اجبار میباشد انواع ویزای روسیه -ویزای۱۴ روزه توریستی عادی روسیه : قیمت صدور ویزای روسیه ۴/۸۰۰/۰۰۰ ریال و مدت زمان آن ۵ روز کاری می باشد -ویزای۱۴ روزه توریستی فوری روسیه : قیمت صدور ویزای روسیه ۶/۸۰۰/۰۰۰ ریال و مدت زمان آن ۲ روز کاری می باشد -ویزای ۱ ماهه توریستی عادی روسیه : قیمت صدور ویزای روسیه با هماهنگی و مدت زمان آن ۵ روز کاری می باشد -ویزای ۱ ماهه توریستی فوری روسیه : قیمت صدور ویزای روسیه با هماهنگی و مدت زمان آن ۲ روز کاری می باشد -ویزای ۳ ماهه سینگل عادی روسیه : قیمت صدور ویزای روسیه ۴/۵۵۰/۰۰۰ ریال+۱۲۰ دلار و مدت آن ۲۰ روزکاری می باشد -ویزای ۳ ماهه سینگل فوری روسیه : قیمت صدور ویزای روسیه ۶/۷۵۰/۰۰۰ ریال+۱۴۰ دلار و مدت آن ۱۲ روزکاری می باشد -ویزای ۳ ماهه دبل عادی روسیه : قیمت صدور ویزا روسیه ۵/۴۰۰/۰۰۰ ریال+۱۲۰ دلار و مدت آن ۲۰ روزکاری می باشد -ویزای ۳ ماهه دبل فوری روسیه : قیمت صدور ویزای روسیه ۸/۴۰۰/۰۰۰ ریال+۱۵۰ دلار و مدت آن ۱۲ روزکاری می باشد -ویزای ۱ ساله عادی با مصاحبه روسیه : قیمت صدور ویزای روسیه ۱/۰۵۰/۰۰۰ ریال+۲۰۰ دلارومدت آن۲۰ روزکاری می باشد -ویزای ۱ ساله عادی بدون مصاحبه روسیه : قیمت صدور ویزای روسیه ۱/۱۵۰/۰۰۰ ریال+۲۰۰ دلارومدت آن۲۰ روزکاری می باشد -ویزای ۱ ساله فوری با مصاحبه روسیه : قیمت صدور ویزای روسیه ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال+۲۵۰ دلارومدت آن۱۲ روزکاری می باشد -ویزای۱ساله فوری بدون مصاحبه روسیه : قیمت صدور ویزای روسیه ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال+۲۵۰ دلارومدت آن۱۲ روزکاری می باشد.
( تمامی قیمتهای بالا متغیر میباشد .
) #ویزای_روسیه #روسیه #ویزای_توریستی
1893