جشنواره بین المللی مجسمه سازی با برف و یخ کراسنویارسک روسیه

سحر و جادو یخ سیبری یک رقابت بین المللی که در می گیرد که در سواحل رودخانه سئی در کراسنویارسک روسیه، که سومین شهرستان در سیبری است.
تیم از مجسمه سازان، معماران و هنرمندان از روسیه و فراتر از آن ایجاد آثار هنری عظیم یخ زده به رقابت در دو دسته: برف و یخ پرداخته اند.
امیدوارم از این مطالب زیبا لذت برده باشید.
#جشنواره #روسیه #بین_المللی #برف_یخ #مجسمه_سازی #کراسنویارسک #رود_خانه_سئی #جشنواره_روسیه
797