آب و هوای روسیه در تابستان

تابستان یکی از فرصت های مناسب برای سفر به شهر های خارجی از جمله مسکو است.
ولی دانستن آب وهوا در آن مقطع،می تواند به شما کمک زیادی بکند.
تابستان به طور کلی در مسکو بسیار گرم و معتدل است.
تابستان در ماه های تیر تا شهریور به حدود 20-24درجه سانتی گراد می رسد.
#آب_هوای_روسیه #روسیه #هوای_روسیه_تابستان
2401