پاپلوادراسترالیا

پاپلواکیکی بسیار خوشمزه است.
علاوه بر استرالیایی ها، نیوزیلندی ها هم خودراصاحب کیک پاپلوامی دانند.
کیکی کرمی ومیوه ای و مخصوص گذراندن بعدازظهرها در استرالیا است.
#استرالیا #غذا #کیک #پاپلوا #استرالیا_غذا_پاپلوا #استرالیا_کیک
1940