جمعیت ایتالیا

جمعیت ایتالیا را در این مطلب با ما ببینید.
کشور ایتالیا با جمعیت بیش از 60 میلیون نفر پنچمین کشور پرجمعیت اروپا و بیست و سومین کشور پر جمعیت دنیا است.
نسبت تراکم جمعیت به کیلومتر مربع در ایتالیا 201 نفر می باشد که نمایانگر تراکم بیشتری نسبت به بسیاری از کشور های اروپایی است.
مطالب مرتبط با ایتالیا #جمعیت #ایتالیا #جمعیت_ایتالیا #اروپا
1916