دانشگاه و دانشكده سونوي (Sunway University College)

دانشگاه و دانشكده Sunway در سال1987 تأسيس شد. يكي از مراكز آموزش عالي مالزي و مورد تأييد وزارت علوم مالزي است كه مي‌تواند جوابگوي جمعيت رو به افزون مالزي و كشورهاي منطقه باشد. مساحت دانشگاه 22 هكتار است. گنجايش اين ساختمان براي 8000 دانشجو مناسب است و داراي خوابگاههاي منظم براي پرسنل و اعضا است. اين دانشگاه مطابق با دانشگاههاي اروپايي و امريكايي است.

پايه ورود به اين دانشگاه با گذراندن “GCEO” امكان‌پذير است كه مشابه آزمون ورودي دانشگاههاي:

MONASH UNIVERSITY FOUNDATION YEAR

CANADIAN INTERNATIONAl MATRICULATION

PROGRAM CAMBRIDGE GCE A LEVEL AND

AUSTRALIA MATRICULATION

مي‌باشد.

زبان تدريس براي تمامي رشته‌ها انگليسي مي‌باشد.

 

 

web site     : www.sunway.edu.my