چگونه می توانیم از ممنوع الخروج بودن يا نبودن خود آگاهی پيدا كنيم

مي توانيد شخصاً با مراجعه به اداره گذرنامه مركز و ارائه اصل پاسپورت از وضعيت ممنوع الخروجی خود مطلع شوند.
✅ به موجب ماده 133 قانون آيين دادرسي كيفري با توجه به اهميت و دلايل جرم، دادگاه مي تواند قرار عدم خروج متهم از كشور را صادر كند. مدت اعتبار اين قرار 6 ماه يكبار است، اما اگر دادگاه لازم بداند مي تواند هر 6 ماه يكبار آن را تمديد كند.
اين قرار پس از ابلاغ ظرف 20 روز در دادگاه تجديدنظر استان قابل اعتراض است.

✅ ممنون الخروجی افراد 6 علت دارد و تنها 6 گروه از افراد برای خروج از مرزهای كشور دچار مشكل می شوند:

1- بدهكاران قطعی مالياتی

2- بدهكارانی كه به موجب صدور حكم قطعی دادگاه يا صدور اجرائيه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاك، بدهی آنها محرز شده است.

3- افرادی كه در خارج از ايران به خاطر تكدی و ولگردی ،سرقت ، كلاهبرداری و هرعنوان ديگری دارای سوءشهرت باشند.

4- كسانی كه مسافرت آنها به خارج از كشور به تشخيص مقامات قضايی مخالف مصالح جمهوری اسلامي ايران باشد، كسانی كه به موجب اعلام كتبی مقامات قضايی حق خروج از كشور را ندارند.

5 - افرادی که اتهام کیفری دارند و بازپرس یا دادیار خروج آنها از کشور را مخل انجام تحقیقات می داند یا بیم فرار آنها هست.

‌6- افرادی كه اخذ گذرنامه و خروج از كشور آنها به اراده فرد ديگری مانند (پدر، شوهر و...) محول شده است.

945