چه رشته هایی در آینده بازار کار خوبی در سوئد دارند

چه رشته هایی در آینده بازار کار خوبی در سوئد ⁣🇸🇪 دارند

اداره کاریابی پیش بینی می کند که در طول پنـج تا ده سـال آینده، در برخی از مشاغل، کمبود نیروی کار به وجود خواهدآمد. بخشی از این کمبود نیروی کار توسط کسانی که به سوئد مهاجرت می کنند، جبران خواهدشد.

مشاغل و حرفه هایی که در پنج تا ده سال آینده به نیروی کار نیاز خواهندداشت.

⁣▪️حرفه های کامپیوتری
⁣▪️مربی کودکستان و راهنمای اوقات فراغت
⁣▪️ آموزگار دوره ابتدایی
⁣▪️ دبیر دبیرستان
⁣▪️پزشک
⁣▪️ پرستار
⁣▪️راهنمای متخصص آموزشی
⁣▪️ دندان پزشک
⁣▪️کمک دندان پزشک
⁣▪️کمک پرستار
⁣▪️مشاغل فنی
⁣▪️ تعمیرکار خودرو و کامیون
⁣▪️ تعمیرکار ماشین آلات
⁣▪️ راننده اتوبوس
⁣▪️ راننده ی قطار
⁣▪️ کارور دستگاه های CNC
⁣▪️ آشپز
▪️مشاغل فنی متعدد ساختمان