ایالت ها و قلمرو ها استرالیا

در استرالیا، مردم ابتدا نمایندگان مجلس را انتخاب می کنند. رئیس حزبی که بیشترین نفرات انتخاب شده را در مجلس داشته باشد به عنوان نخست وزیر مسئول تشکیل کابینه دولت می شود. دولت استرالیا از سه زیرشاخه تشکیل می شود، قانون گذاری، اجرایی و قضایی. 

۱- نیو ساوت ولز (NSW) یا ولز جنوبی جدید که مرکز آن سیدنی است و سیدنی حدودا ۱۲۱۴۴/۶ کیلومتر مربع وسعت دارد. 

۲- کوئینزلند(QLD) که مرکز آن بریزبین می باشد که بریزبین حدودا ۵۹۰۴/۸ کیلومتر مربع وسعت دارد. 
۳- استرالیای جنوبی (SA) با مرکزیت آدلاید که آدلاید ۱۸۲۶/۹ کیلومتر مربع وسعت دارد. 
۴- تاسمانی (TAS) که جزیره ای است در جنوب شرقی سرزمین اصلی و مرکز آن هوبارت می باشد. 
۵- ایالت ویکتوریا (VIC) که مرکز آن ملبورن است و ملبورن حدودا ۸۸۰۶ کیلومتر مربع وسعت دارد. 
۶- استرالیای غربی(WA) که مرکز آن پِرت می باشد، پرت ۵۳۸۶ کیلومتر مربع وسعت دارد. 
۷- قلمرو سرزمین شمالی(NT) مرکز آن داروین است و داروین حدودا ۱۱۲/۰۱ کیلومتر مربع وسعت دارد.ا 
۸- سرزمین پایتخت استرالیا ACT مشتمل بر شهر کنبرا و اطراف آن که حدودا ۸۱۴/۲ کیلومتر مربع وسعت دارد. (لازم به توضیح است که تهران حدودا ۶۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد.) 

2106