ادامه مطالب

مطالب مرتبط اطلاعات عمومی کانادا

مطالب کانادا

قانون و عدالت در کشور کانادا

قانون و عدالت در کشور کانادا مانند کشور های دیگر برای برقراری امنیت و نظم در جامعه تنظیم شده اند.
این قوانین در کشور کانادا به نحوه ای تنظیم شده است که در عین احترام به حقوق شخصی، نظم و عدالت در جامعه نیز می باشد.
قانون و عدالت در کشور کانادا به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می شوند.
قوانین عمومی آن دسته از قانون هایی است که متوجه جامعه به صورت واحد می باشد.
این قوانین در کشور کانادا شامل قانون کیفری، و اساسی است.
قوانین عمومی تعیین کننده و نظم دهنده روابط اشخاص با جامعه و یا سطوح مختلف دولت می باشد.
قوانین خصوصی در کشور کانادا: مجموعه قوانینی است که متوجه روابط اشخاص با یکدیگر می باشد.
این دسته از قوانین شامل قانون های قرارداد، مالکیت املاک، خانواده و خسارت می باشد.
مطالب مرتبط کانادا #قانون_عدالت #قانون #کشور_کانادا #قانون_کشور #قانون_کشور_کانادا #کانادا
1938