بیمه بهداشت و درمان در آلمان

بیمه بهداشت و درمان عمومی سیستم بهداشت و درمان جهانی آلمان یکی از قدیمی ترین در جهان است.
هر کس از نظر قانونی در آلمان ساکن است به مراقبت های بهداشتی برخوردار می شوند.
در واقع، آنها را حتی طبق قانون ملزم به بیمه بهداشتی وادار می کند.
دو نوع از بیمه درمانی در آلمان، دولتی و خصوصی وجود دارد.
بیمه بهداشت عمومی گسترده تر است، به عنوان مثال یکی از معیارهای خاصی که باید برای دریافت بیمه خصوصی انجام شود، اکثر کارگران حقوق بگیر به طور خودکار برای بیمه بهداشت عمومی ثبت نام می کنند و با چک های حقوق خود حق بیمه را به دولت پرداخت می کنند.
مطالب مرتبط با آلمان #بیمه #بهداشت #مراکز_درمانی_آلمان #آلمان #دریافت_ویزا #ویزا_آلمان
957