سیاست کشور آلمان

مبنای تصمیم گیری ها در جمهوری فدراتیو آلمان قانون اساسی این کشور است که در آن بر دموکراتیک بودن این کشور تاکید شده است.
در راس دولت این کشور رییس جمهور قرار دارد که بیشتر نقشی نمادین دارد و تصمیم گیری ها در آلمان به عهده رییس حکومت است که صدر اعظم خوانده می شود.
در آلمان احزاب بزرگ و کوچک زیادی فعالند که در میان آنها حزب های دموکرات مسیحی cdu، سوسیال مسیحی csu، سوسیال دموکرات spd، اتحاد 90 درصدی سبز ها bundnis 90/die grunen، و حزب چپ linke die، از قدرت بیشتری برخوردارند.
آلمان و فرانسه از دیر باز نزدیکی سیاسی زیادی به هم داشته اند که این موضوع در دوران صدراعظمی هلموت کهل و فرانسیس میتیران در فرانسه افزایش یافت.
مطالب مرتبط با آلمان #اقتصاد #سیاست #آلمان #فرانسه #دموکراتیک #دموکرات
2061