تعرفه خدمات کنسولی مالزی

ردیف

نوع خدمات

نرخ خدمات

1

صدور و تجدید گذرنامه

500 رینگت

2

صدور گذرنامه افراد زیر 18 سال

250 رینگیت

3

صدور گذرنامه مفقوده

750 رینگت

4

صدور گذرنامه مخدوشه

750 رینگت

5

استعلام تاریخ آخرین خروج از کشور

90 رینگت

6

صدور گذرنامه عابرین غیرمجاز

1000 رینگت

7

مکاتبات استعلام عابرین غیرمجاز

175 رینگت

8

تغییر محل اقامت

90 رینگت

9

صدور خروجی مشمولین

90 رینگت

10

مکاتبات استعلام خروج مشمولین

150 رینگت

11

تعویض شناسنامه

100 رینگت

12

صدور شناسنامه

100 رینگت

13

صدور المثنی شناسنامه (اولین بار)

175 رینگت

14

صدور المثنی شناسنامه (دومین بار)

375 رینگت

15

صدور کارت ملی

100 رینگت

16

صدور کارت ملی المثنی

200 رینگت

17

تصدیق امضا

60 رینگت

18

تصدیق وکالتنامه (برای نقل و انتقال اموال منقول)

130 رینگت

19

تصدیق وکالتنامه (برای نقل و انتقال اموال غیر منقول)

660 رینگت

20

تصدیق وکالتنامه (امور اداری، بانکی، قضایی)

65 رینگت

21

گواهی عدم سوء پیشینه + انگشت نگاری

180 رینگت

22

صدور گواهی تجرد

60 رینگت

23

صدور گواهی نسبت

65 رینگت

24

صدور گواهی تاهل ( ویا ترجمه تمام صفحات شناسنامه )

110 رینگت

25

کپی برابر اصل

60 رینگت

26

صدور پروانه زناشویی

120 رینگت

27

ثبت ازدواج

90 رینگت

28

ترجمه شناسنامه صفحه اول

60 رینگت

29

ترجمه گواهینامه

150 رینگت

30

رضایت خروج همسر و فرزندان

60 رینگت

31

تایید مهر وزارت امور خارجه مالزی

120 رینگت

32

صدور یادداشت متفرقه

90 رینگت