دانشگاه صباح (Universiti of Malaysia Sabah)

دانشكده‌ها:

دانشكده مهندسي و فناوري اطلاعات، دانشكده علوم فناوري، دانشكده بازرگاني و اقتصاد، دانشكده علوم اجتماعي، دانشكده روان‌شناسي و مددكاري اجتماعي، دانشكده آموزش، دانشكده تغذيه و صنايع غذايي، دانشكده جنگل‌داري و نواحي حاره‌اي، دانشكده هنر

مراكز عالي:

مؤسسه مارينوبرنئو، مؤسسه حفاظت و زيست‌شناسي حاره‌اي، مؤسسه تحقيقات بيوتكنولوژي و مراكز گسترش دانش و يادگيري زبان

 

 

 

 

Web Site     : www.ums.edu.my/english