مدارک ویزای تحصیلی مالزی

1- ارسال مدارک منطبق بر نیازهای مرکز آموزشی (مرکز می بایست مجوز پذیرش دانشجو بین المللی را داشته باشد)- اقدام از ایران.
2- واریز وجه ثبت نام به حساب دانشگاه و اخذ ثبت نام موقت یا پذیرش - اقدام از ایران.
3- دریافت پذیرش از مرکز مربوطه - اقدام از ایران .
4- دریافت ویزای سوشال از سفارت مالزی براساس ارائه پاسپورت و پذیرش مرکز آموزشی - اقدام از ایران .
5- تهیه بلیط سفر به مالزی و اعلام مشخصات پرواز به مرکز آموزشی برای هماهنگی به منظور استفاده از خدمات ترانسفر از فرودگاه – اسکان موقت و. . .
- اقدام در ایران .
6- تکمیل فرم در هواپیما و یا در فرودگاه مالزی قبل از مراجعه به گیت اداره مهاجرت .
7- ارائه پاسپورت و فرم تکمیل شده به افسر اداره مهاجرت جهت درج مهر تاریخ ورود.
8-هماهنگی با رابط مرکز آموزشی جهت انتقال به محل اسکان موقت رزرو شده (در صورتیکه مشخصات پرواز به مرکز آموزشی اعلام شده باشد یکنفر از مرکز مربوطه با کارت و مدارک هویتی رسمی با در دست داشتن پلاک نام و مشخصات متقاضی در سالن انتظار فرودگاه جهت انتقال فرد به محل اسکان اقدام خواهد کرد).
9- مراجعه به مرکز آموزشی و تکمیل ثبت نام و اقدام برای تبدیل ویزای سوشال به ویزای تحصیلی از طریق مرکز آموزشی.
- اقدام در مالزی.
10- اقدام برای دریافت ویزای همراهان از طریق مرکز آموزشی.
- اقدام در مالزی .
2001