شهریه سالانه تعدادی از دانشگاههای برتر ترکیه

آنکارا: ۱۳۵۰۰ لیر
 الوداغ: ۱۸۰۰ لیر
 بغازچی: ۱۵۰۰ لیر
 فنی خاورمیانه: ۱۴۰۰ لیر
 قاضی: ۱۵۰۰۰لیر (پزشکی) و ۵۰۰۰ لیر (دندانپزشکی)
 چوکورووا: ۲۳۰۰ لیر
ارجیس: ۱۵۰۰۰لیر (پزشکی) و ۶۰۰۰ لیر (دندانپزشکی)
 اگه: ۱۸۰۰ لیر
 ساکاریا:۵۰۰ لیر
 حاجت تپه: ۳۰۰۰۰ لیر (پزشکی) و ۱۱۰۰۰ لیر (دندانپزشکی)
 استانبول: ۵۹۰۰ لیر
 آکدنیز (۱۰ هزار لیر، دندانپزشکی ۵۶۰۰ لیر)
 آتاتورک ۲۰۰۰ لیر
ازمیر کاتیپ چلبی: ۲۷۰۰ لیر
سامسون (پزشکی ۱۱۴۰۰ لیر و دندان ۶۴۰۰ لیر)
 ییلدیز تکنیک : ۳۰۰۰ لیر
 سلیمان دمیرل: ۴۵۰ لیر

✅ شهریه های فوق برای سال تحصیلی ۲۰۱۹-۲۰۱۸ و مربوط به گرانترین رشته آن دانشگاه میباشد. در گروه علوم پزشکی، رشته های پزشکی و دندان، و در دانشگاههای غیر پزشکی، رشته معماری، گرانترین رشته هاست. شهریه رشته های دیگر تا ۳۰ درصد ارزانتر از بالاترین شهریه، کاهش میابند.