نظام آموزش عالي مالزي

براي ورود به دانشگاههاي مالزي گذراندن موفقيت‌آميز “STPM” كه همان مقطع ديپلم دبيرستان در مالزي است، الزامي مي‌باشد كه همان مدرك مشابهA_Level در نظام آموزشي انگلستان است. نظام آموزش عالي مالزي به دو دسته‌ي خصوصي (Private) و دولتي (Public) تقسيم مي‌گردد كه در دانشگاههاي دولتي بيشترين سهميه پذيرش به دانشجويان بومي تعلق مي‌گيرد.

مقاطع تحصيلي در مالزي به صورت «فوق‌ديپلم، H.N.D»، “Bachelor”،“Master”، “Ph.D” تقسيم مي‌گردد. البته بعضي از دانشگاههاي مالزي شرايط ويژه‌اي نيز براي افراديكه در مقطع Bachelor با معدل First Class Honours يا دانشجوي بسيار ممتاز شناخته گردند قائل هستند و اينگونه افراد مي‌توانند در دوره‌ي Ph.D تحصيل نمايند. بسياري از دانشگاهها در مالزي پيمان همكاري با دانشگاههاي معتبر غربي و آسيايي دارند و از اين نقطه نظر به سبب شرايط سهل و محيطي امن بهترين سكوي پرش به سمت دانشگاههاي معتبر جهاني محسوب مي‌گردند…