انواع مهاجرت

انواع مهاجرت

موقت

  • ویزای توریستی            Visitor Visa
  • ویزای دانشجویی          Student Visa
  • ویزای کار                    Work Permit Visa

دائم

  • مهاجرت از طریق تخصص                         Skilled Worker
  • مهاجرت از طریق سرمایه گذاری                Investors
  • مهاجرت از طریق کار آفرینی                     Entrepreneurs
  • مهاجرت از طریق خویش کارفرمایی            Self- Employed
  • مهاجرت از طریق خویشاوندی                   Sponsorship
  • مهاجرت از طریق استانی                        Provincial Nominees 

 

1806