ادامه مطالب

مطالب مرتبط اطلاعات عمومی کانادا

مطالب کانادا

مراکز درمانی کشور کانادا

به طور کلی مراکز درمانی کشور کانادا رایگان است.
این خدمات پزشکی که Universal Health Care نامیده می شود که شامل ویزیت و انواع آزمایش ها است که درمقابل داشتن کارت بهداشتی انجام می شود.
کارت بهداشتی در مراکز درمانی کشور کانادا 3 ماه بعداز ورود مهاجر به کشور کانادا صادر می شود.
کارت بهداشتی هر مراکز درمانی فقط در شهرهای مربوطه معتبراست.
امور دندانپزشکی، چشم پزشکی (برای افراد بین 20 تا 64 سال) زیبایی برخی امور خاص یا طب های غیر رایج و بالاخره دارو مشمول پرداخت هزینه است.
هزینه دندانپزشکی کودکان تا سال 8 مدرسه بر عهده دولت است مطالب مرتبط کشور کانادا #مراکز_درمانی #کشور_کانادا #کانادا #درمانی #مهاجر #دندانپزشکی #چشم_پزشکی
1930