ادامه مطالب

مطالب مرتبط متفرقه متفرقه

مطالب متفرقه

اصطلاحات معمول دانشگاهی

دانستن این کلیدواژه ها به شما کمک میکند تا در سایت دانشگاه ها بتوانید راحتتر موقعیت تحصیلی و بورسیه مورد نظر خود را پیدا کنید.

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ Freshman

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ Sophomore

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ Junior

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ Senior

ﺭﺋﯿﺲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ principal/chancellor

ﺭﺋﯿﺲ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ dean of faculty

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺸﺎﻭﺭ advisor

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ supervisor

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ higher education

ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ postgraduate studies

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺩﻭﺭﻩﯼ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ undergraduate student

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺩﻭﺭﻩﯼ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ postgraduate student

ﻭﺍﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ student loan

ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮﻭﻩ head of department

ﭘﺎﯾﺎﻥﻧﺎﻣﻪ dissertation/thesis

1602